کد : 1037
تاریخ درج مقاله : یک شنبه 25 تیر 1396 
وقف، عامل مهم در اقتصاد اسلام
در این نوشتار سعی شده که بیان شود که به نظر اسلام وقف یکی از عوامل بسیار مهم برای فقر زدائی در دین مقدس معرفی گردیده وحتی یکی از موارد مهم ذخائر آینده مستضعفین معرفی گردیده است. زیرا قرآن تأکید بسیار نموده......
 گروه : مقالات / وقف
ر